ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Al onze artikelen worden verkocht onder de voorwaarden en de gebruiken van papierhandel en deze voorzien in onze in voege zijnde prijslijst, waarvan de koper kennis heeft gehad bij de ontvangst van gezegde prijslijst. De koper wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopvoorwaarden te kennen, en verklaart deze te aanvaarden ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden. Geen enkele afwijking van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de verkoper is toegestaan zonder schriftelijke instemming van laatstgenoemde.

Art. 1: DE BESTELLING
Elke bestelling van papier en/of karton – of het nu gaat om het vervaardigen van goederen of het leveren van goederen uit voorraad – dient op zodanige manier te worden doorgegeven dat de leverancier tenminste over de volgendeduidelijke en ondubbelzinnig geformuleerde gegevens beschikt:

1. Verwijzing naar eventuele prijsopgave (briefwisseling, bezoek, verzending van prijslijsten,…)
2. Hoeveelheid
3. Kwaliteit, onder verwijzing naar kwaliteit, merk of geleverde monsters, alsmede andere aanwijzingen die van belang kunnen zijn.
4. In het geval van rollen:
 • breedte van de rollen
 • diameter van de rollen
 • binnendiameter van de kokers
 • gewicht per m2 of dikte (in honderden van mm)
In het geval van vellen: 
 • afmetingen
 • machinerichting, indien nodig
 • gewicht per m2 of dikte (in honderden van mm)
5. Presentatie, wijze van verpakken
6. Leveringsdata, bestemmingen en wijze van afleveren
7. Overeengekomen prijs
8. Overeengekomen betalingsvoorwaarden 

Art. 2:  VERZENDINGEN
Alle bestellingen worden vrachtvrij geleverd vanaf 200 EUR excl. btw op grond van de normale verzendingswijze, hetzij, naar keuze van verkoper, met zijn eigen vrachtwagens, volgens zijn normale leveringsronde en zijn mogelijkheden, op de wagen vóór het domicilie van de koper, ofwel per spoor. Indien de goederenwaarde per levering lager is dan 200 EUR zal er een administratieve en logistieke kost van 25 EUR aangerekend worden. De kosten voor spoedzending en speciale verpakking worden steeds ten volle in rekening gebracht, ongeacht het bedrag van de bestelling. Zulks geldt eveneens voor alle eventuele belastingen en tariefverhogingen welke zouden kunnen ontstaan tussen de bestellings- en de verzendingsdatum.

Art. 3: FORMAAT EN LOOPRICHTING
a) Formaat: 
Het formaat van een vel papier of karton wordt bepaald door zijn beide afmetingen, breedte en lengte, waarbij het kleinste maatgetal altijd als eerste wordt vermeld.
b) Looprichting: 
De looprichting of machinerichting is de richting van het papier of karton overeenkomstig de richting van de pulpstroom op de papiermachine. De dwarsrichting staat lood-recht op de machinerichting. De looprichting zal duidelijk worden aangegeven op de verpakking van riemen en paletten. Indien een bepaalde machinerichting is vereist, dient deze te worden aangegeven op het opdrachtformulier en te worden herhaald in de opdrachtbevestiging.

Art. 4: VERPAKKING
De gebruikelijke verpakkingsmaterialen, zoals papier, hout, karton (inclusief kartonnen kokers), worden niet ingenomen. Indien duurder verpakkingsmateriaal is vereist en indien dit materiaal kan worden hergebruikt, dienen speciale maatregelen overeengekomen te worden voor de inname van dit materiaal. Bij speciale verpakkingen zoals houten kisten, cilinders voor rollen en complete trays, zullen de extra kosten worden doorberekend aan koper.De klant erkent dat de verkoper aan zijn verplichtingen betreffende verpakkingsafval van inkten voldoet in toepassing van art. 380 van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.Voor het openen van riemen wordt een toeslag aangerekend van 18,00 euro.

Art. 5: KOKERS EN HULZEN
Kokers en hulzen worden niet teruggenomen.

Art. 6: LEVERING
De leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend doch geenszins bindend. Vertraging ten opzichte van de vooropgestelde leveringsdatum kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop of tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Behoudens andersluidend beding opgenomen in de bevestiging van de bestelling worden de goederen geleverd op het gelijkvloers van de vestiging van de verkoper.
Indien een levering definitief onmogelijk wordt ingevolge gebeurtenissen buiten de wil van verkoper, gebeurtenissen waarvoor hij derhalve niet aansprakelijk is, hoeft hij zijn verplichtingen niet na te komen. Indien de koper de goederen niet ophaalt nadat hij in kennis is gesteld van de beschikbaarheid van de goederen of indien hij het ophalen ervan uitstelt, is de verkoper gerechtigd de goederen in een extern depot op te slaan voor rekening van de koper of de opslagkosten door te rekenen aan de koper indien hij de goederen in zijn eigen magazijn bewaart. Indien de koper zich op overmacht beroept, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen na een periode van 2 weken vanaf de kennisgeving van de beschikbaarheid der goederen zonder dat terzake enige vergoeding is verschuldigd.
Indien het dralen van de koper niet te wijten is aan overmacht1, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen na een periode van 2 weken vanaf de kennisgeving van de beschikbaardheid van de goederen en een schadevergoeding en rente te eisen.
Indien de leveringsproblemen in hoofde van de koper of de verkoper slechts een gedeelte van een bestelling betreffen, zal de annulering conform de hierboven omschreven wijze, slechts dat gedeelte van de bestelling treffen.
Vanaf de orderbevestiging wordt geen annulatie meer aanvaard.
Bij weigering de bestelde goederen in bezit te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor de onmiddellijke betaling van het volledige factuurbedrag te eisen.

Art. 7: TE FACTUREREN GEWICHT

a) Rollen papier en karton:
Bij alle rollen wordt het brutogewicht (het gewogen gewicht) in rekening gebracht, hetgeen omvat papier en karton, verpakking, koker, plug en gebruikelijk bandijzer.

b) Ongeteld papier, zoals vellen papier of karton:
Bij in pakken of op pallets geleverd papier wordt het brutogewicht (het gewogen gewicht) in rekening gebracht, hetgeen zowel het papier of karton, als het gebruikelijke verpakkingsmateriaal omvat.

c) Geteld papier (vellen) en karton:
Papier of karton in getelde vellen wordt tegen het nominale gewicht gefactureerd. Het nominale gewicht is gelijk aan het product van het gewicht per m2 dat daadwerkelijk werd besteld, vermenigvuldigd met het oppervlak van het aantal vellen in de verpakkingseenheid.

Art. 8: BETALINGSMODALITEITEN
De betalingstermijn: 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst opgesteld naar aanleiding van de bestelling, geschieden de betalingen contant. De plaats van betaling is behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, de maatschappelijke of exploitatiezetel van de verkoper.

Risico’s en kosten bij betaling: 
De met het overmaken van het bedrag samenhangende kosten en risico’s zijn voor rekening van de koper. Betaling per wissel is slechts mogelijk mits akkoord van de verkoper. De ermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de koper.

Laattijdige betaling:
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag heeft tot gevolg dat de verkoper het recht heeft alle overige genoteerde orders en nog openstaande bestellingen op te schorten of te annuleren op eenvoudige schriftelijke mededeling per gewone brief. Eventuele overeengekomen kortingen en betalingsfaciliteiten komen te vervallen. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, wordt het nog openstaande bedrag, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met nalatigheidsintresten tegen de referentie-interestvoet2 vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, met een minimum van 50 EUR, contant opeisbaar.

Indien een gerechtelijk akkoord tussenkomt tussen het ogenblik van de bevestiging van de bestelling en de (gedeeltelijke) levering, vervallen de betalingsmodaliteiten en geschiedt de levering tegen contante betaling.

Art. 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Partijen verzaken uitdrukkelijk aan artikel 1583 BW: de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling ervan conform de betalingsvoorwaarden. Het is de koper verboden de geleverde goederen op enige manier te vervreemden zolang de betaling ervan niet heeft plaatsgevonden. Niettegenstaande de schorsing van overdracht van eigendom is het risico over de verkochte goederen ten laste van de koper conform artikel 6. 
De verkoper behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik en op gelijk welke plaats de goederen terug te nemen in geval van geschil of van niet algehele betaling op de vervaldag. De terugname geschiedt door de eenvoudige betekening bij aangetekend schrijven. De verkoper verzaakt, ingevolge de terugname, geenszins aan zijn rechten op de verschuldigde sommen, noch aan de kosten voortvloeiende uit de wanprestatie van de koper.
De koper zal de goederen, waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, verzekeren tegen verlies of beschadiging. Hij zal de verkoper terstond inlichten over stappen ondernomen door derden tegen deze goederen (bv. inbeslagname).
“De verwerking van de goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, door de koper brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. Indien bij de verwerking van de goederen eveneens andere produkten worden verwerkt die noch aan de koper noch aan de verkoper toebehoren, wordt de verkoper mede-eigenaar van het nieuwe produkt ter hoogte van de waarde van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt. Indien de koper wenst over te gaan tot de verkoop van de verwerkte goederen zal hij het bedrag dat hij ontvangt voor de al dan niet bewerkte goederen waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan de verkoper laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor de verkoper ten belope van de waarde van de goederen waarop dit eigendomsrecht rust.”

Art. 10: KWALITEIT VAN DE GOEDEREN
De verkoper is niet verantwoordelijk voor de productkeuze en de verwerkbaarheid van de producten op de installaties van de koper. Indien de koper vragen dienaangaande heeft, wordt hem aangeraden de verkoper te contacteren, die desgewenst de meest recente gebruikservaringen betreffende de aangekochte producten kan verstrekken. Het verstrekken van dergelijke informatie door de verkoper geschiedt, behoudens schriftelijk tegenstrijdig beding, geheel vrijblijvend. De koper blijft steeds de enige verantwoordelijke voor de productkeuze en verwerking van de aangekochte producten.

Art. 11: RISICO
De goederen reizen voor rekening en op risico van de koper.

De risico-overdracht op de koper geschiedt: 
 • hetzij op het ogenblik dat de goederen bij de verkoper dienden te worden opgehaald door de koper of diens aangestelde met eigen of hem ter beschikking gestelde middelen, na kennisgeving van de beschikbaarheid ervan (zelfs al worden de goederen pas later effectief afgehaald).
 • hetzij op het ogenblik dat de goederen op het terrein van de verkoper in het transportmiddel, door de verkoper uitgekozen voor het transport van de te verzenden goederen, zijn geladen, onafhankelijk van de transporteursaansprakelijkheid.

Art. 12: TERUGNAME VAN BESTELDE GOEDEREN
Goederen worden door de verkoper slechts teruggenomen indien hierover vooraf een akkoord werd getroffen. Bij geaccepteerde terugnames worden er retourkosten aangerekend van 20 EUR en per gefractioneerde pallet 38 EUR. 

Bij gebreke aan een voorafgaand akkoord over de terugname van de goederen, kunnen deze door de verkoper niet worden geaccepteerd. De retourzending zal bij voorkeur geschieden op het ogenblik van een nieuwe levering of naargelang de transportmogelijkheden.

Volgende zaken worden in geen geval retour genomen:
 • goederen met beschadigde of niet-originele verpakking
 • riemen minder dan de verpakkingseenheid
 • verwerkte artikelen
 • goederen zonder etiket

Art. 13: KLACHTEN
Eventuele klachten zijn slechts ontvankelijk indien, bij ontvangst van de goederen, op de leveringsstaat van de expediteur/vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat deze klacht binnen de acht dagen vanaf de dag van de levering, per aangetekend schrijven aan de verkoper wordt meegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de levering als definitief aanvaard beschouwd en zijn de prijzen voor de geleverde goederen definitief verschuldigd.
Voor de gebreken of onvolkomenheden die slechts na een grondig onderzoek van de goederen, een test of de normale doorvoer door de machine konden worden vastgesteld, kan een klacht ingediend worden binnen de 6 maanden na de in ontvangstname van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt ook hier het recht op het indienen van een claim. 

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper betreffende de goederen waarop de klacht betrekking heeft niet op. 

Klachten die slechts een gedeelte van de geleverde goederen treffen, kunnen slechts aanleiding geven tot verwerping van dat gedeelte van de bestelling. Indien de klacht gegrond is, zal de verkoper de door een gebrek aangetaste goederen terugnemen zonder extra kosten en deze onverwijld vervangen of zodra de produktiecapaciteit en andere verplichtingen het toelaten op voorwaarde dat de defecte goederen in goede staat en met de oorspronkelijke of vergelijkbare verpakking ter beschikking van de verkoper worden gesteld. De koper kan geen recht laten gelden op enige vergoeding, indien de verkoper overgaat tot vervanging van de goederen conform het hierboven bepaalde.

Art. 14: BEVOEGDE RECHTSMACHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De Incoterms worden geacht aanvaard te zijn in hun respectievelijke uitvoeringen, tenzij anders is overeengekomen in deze voorwaarden. 

Geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht:
 • voor de firma Igepa Belux NV en SARL, door de Rechtbank van Koophandel te Gent. Vorderingen die een bedrag van 1859,20 EUR niet overschrijden, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton te Zomergem.
 • voor de firma Igepa Ans SA, door de Rechtbank van Koophandel te Luik. Vorderingen die een bedrag van 1859,20 EUR niet overschrijden, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Vrederechter van het 2de kanton te Luik. 
Art. 15: TOLERANTIES INZAKE GEWICHT
1. Papier en karton in formaten
De vaststelling van het verschil tussen het bestelde gewicht en het geleverde gewicht geschiedt na levering van de opdracht of een deel van de opdracht dat op dezelfde dag wordt geleverd en betrekking heeft op eenzelfde papiersoort (stofsamenstelling, tint, oppervlak en andere eigenschappen) en hetzelfde formaat. De volgende toleranties zijn van toepassing al naar gelang het geleverde tonnage:

I.1. Grafisch papier en karton in formaten, in de gebruikelijke standaardkwaliteiten.
Definitie: standaardkwaliteiten papier en karton zijn deze die als zodanig zijn bepaald door soort, gewicht per m2 en formaat in prijslijsten en andere handelsbescheiden.
I.1.1. Standaard-grafisch papier en karton - standaardtypes, standaardgewicht per m2 en standaardafmetingen. 
  Bestelde hoeveelheid    Zonder maximum of minimum hoeveelheid(*)  
  Meer dan 20 ton    ± 2,5 % met een maximum van 1 ton  
  10 tot en met 20 ton    ± 4 %  
  5 tot en met 10 ton    ± 5 %  
  3 tot en met 5 ton    ± 7 %  
  Minder dan 3 ton(**)    ± 8 %  
(*) Indien de afwijking slechts is toegestaan in één richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden verdubbeld. 
(**) Toleranties van ± 8 % voor orders van 2 tot 3 ton zijn niet van toepassing op bulkkwaliteiten die alleen worden verkocht door groothandelaren in hoeveelheden van minder dan 3 ton. 
Bij standaardkwaliteiten die worden verkocht in BLOC-PALLET-eenheden (dit zijn voorverpakte eenheden die een bepaald theoretische aantal vellen bevatten zoals weergegeven op de prijslijst van de fabrikant), zijn geen toleranties toegestaan tussen het aantal bestelde en in rekening gebrachte vellen. Telnauwkeurigheid (tolerantie tussen het aantal bestelde en in rekening gebrachte vellen) wordt behandeld in artikel 16.

I.1.2. Standaard-grafisch papier en karton met een standaardgewicht per m2 maar in speciale afmetingen
  Bestelde hoeveelheid    Zonder maximum of minimum hoeveelheid in opdrachtbevestiging(*)  
  Meer dan 100 ton    Volgens voorafgaande overeenkomst  
  50 tot en met 100 ton    ± 4 %  
  20 tot en met 50 ton    ± 6 %  
  10 tot en met 20 ton    ± 8 %  
  5 tot en met 10 ton    ± 10 %  
  3 tot en met 5 ton    ± 15 %  
  Minder dan 3 ton    ± 20 %  
(*) Indien de afwijking slechts is toegestaan in één richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden verdubbeld.

Indien de bestelde papiersoort en de technische uitvoering het toelaten, kunnen voor bepaalde bestellingen kleinere toleranties worden overeengekomen tussen koper en verkoper.

I.1.3. Vervaardiging van opdrachten grafisch papier met andere kenmerken dan die welke worden genoemd in I.1.1. en I.1.2.De toleranties voor deze papiersoorten, overeen te komen tussen koper en verkoper, mogen niet kleiner zijn dan die in I.1.1. en I.1.2. vermeld.

I.2. Karton (anders dan karton dat uitsluitend voor bedrukking wordt gebruikt) 
  Bestelde hoeveelheid    Zonder maximum of minimum hoeveelheid in  opdrachtbevestiging(*)  
  Meer dan 100 ton    Volgens voorafgaande overeenkomst  
  50 tot en met 100 ton    ± 5 %  
  20 tot en met 50 ton    ± 10 %  
  10 tot en met 20 ton    ± 12 %  
  5 tot en met 10 ton    ± 15 %  
  5 ton en lager    Volgens overeenkomst,toleranties dienen echter hoger te zijn dan die welke gelden voor gewichten van 5 ton en hoger.  
(*) Indien de afwijking slechts is toegestaan in één richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden verdubbeld.

I.3. Pak-/verpakkingspapier en ander papier
  Bestelde hoeveelheid    Zonder maximum of minimum hoeveelheid inopdrachtbevestiging(*)  
  Meer dan 100 ton    Volgens voorafgaande overeenkomst  
  50 tot en met 100 ton    ± 4 %  
  20 tot en met 50 ton    ± 6 %  
  10 tot en met 20 ton    ± 8 %  
  5 tot en met 10 ton(**)    ± 10 %  
  3 tot en met 5 ton(**)    ± 15 %  
  2 tot en met 3 ton(**)    ± 20 %  
(*) Indien de afwijking slechts is toegestaan in één richting, dienen de toleranties in deze tabel te worden verdubbeld.
Indien de bestelde papiersoort en de technische omstandigheden het toestaan, kunnen voor bepaalde bestellingen kleinere toleranties worden overeengekomen tussen koper en verkoper.

II. Papier en karton op rollen
Gezien de grote verscheidenheid aan rolafmetingen is het onmogelijk de kwantitatieve toleranties uniform te bepalen. Dientengevolge dienen verkoper en koper specifieke toleranties overeen te komen. Indien er echter geen overeenkomst is opgesteld, zullen de toleranties gelden die zijn opgenomen in I.1. voor grafisch papier en karton, in I.2. voor karton en I.3. voor pak-/ verpakkingspapier en ander papier.

Art. 16: TOLERANTIES INZAKE TELNAUWKEURIGHEID
Voor opdrachten ‘getelde’ vellen, gelden de volgende toleranties:

I. Aantal vellen per levering van grafisch papier:
Bij het in rekening brengen van het aantal geleverde vellen, mag het aantal in rekening gebrachte vellen afwijken van het aantal geleverde vellen met niet meer dan:
± 3 % bij leveringen van minder dan 1 ton met minder dan 5.000 vel;
± 2 % bij leveringen van 1 ton of meer met minder dan 5.000 vel.

II. Aantal vellen per verpakte of getelde eenheid:
Het onderscheid tussen het theoretische en werkelijke aantal vellen per verpakte of getelde eenheid mag bij 95% van de geleverde verpakte of getelde eenheden de volgende toleranties niet overschrijden:
± 3 % doch minstens ± 5 vel - voor grafisch papier en karton vanaf 60 gram per m2.
± 5 % doch minstens ± 5 vel - voor ander grafisch papier, pak-/ verpakkingspapier, dun en speciaal papier.
± 8 % doch minstens ± 5 vel - voor cilinderkarton, speciaal karton en strokarton.

Art. 17: TOLERANTIES GRAMGEWICHT (GEWICHT PER M2)
I. Spreiding eenheidswaarde binnen een levering:
De variaties tussen het bestelde gramgewicht en het werkelijk geleverde mogen bij 95 % van de geleverde vellen niet groter zijn dan de hieronderstaande waarden.

I.1. Voor ongestreken druk- en schrijfpapier en ongestreken pak-/ verpakkingspapier
  Besteld gramgewicht    Zonder min. of max. in opdrachtbevestiging  
  tot en met 32 g/m2    ± 2,5 g/m2  
  van 33 tot 39 g/m2    ± 8 %  
  van 40 tot 59 g/m2    ± 6 %  
  van 60 tot 179 g/m2    ± 5 %  
  van 180 tot 224 g/m2    ± 6 %  
  vanaf 225 g/m2    ± 7 %  

I.2. Voor gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken verpakkingspapier:Bovengenoemde toleranties worden met 1 procentpunt verhoogd t/m 32 g/m2 en met 2 procentpunt voor alle waarden erboven. Bijvoorbeeld ± 2,5 gram wordt op die manier ± 3,5 gram en ± 6 % wordt ± 8 %.

I.3. Voor speciaal drukpapier, zoals tekenpapier en ander al dan niet gestreken dun papier, en crêpepapier, wordt in gevallen waarin geen speciale afspraak is gemaakt, een extra tolerantie toegestaan van 1 procentpunt voor de ongestreken soorten die onder I.1. staan genoemd, en voor de gestreken soorten die onder I.2. staan genoemd.

I.4. Maximum of minimum gramgewicht in opdrachtbevestiging
Indien er een minimaal of maximaal gramgewicht voorgeschreven is, worden de toleranties in bovenstaande drie paragrafen verdubbeld.

II. Gemiddelde geleverde gramgewichten
De variaties tussen de bestelde en de geleverde gramgewichten mogen onderstaande waarden niet overschrijden:

II.1. Ongestreken druk- en schrijfpapier en ongestreken pak-/verpakkingspapier
  Besteld gramgewicht    Zonder min. of max. in opdrachtbevestiging(*)  
  tot en met 32 g/m2    ± 2,5 g/m2  
  van 33 tot 39 g/m2    ± 6 %  
  van 40 tot 59 g/m2    ± 4 %  
  van 60 tot 179 g/m2    ± 3 %(*)  
  van 180 tot 224 g/m2    ± 4 %  
  vanaf 225 g/m2    ± 5 %  
(*) Voor normale gramgewichten tussen 60 en 179 g/m2 kunnen voor bepaalde papiersoorten speciale toleranties worden overeengekomen; de percentages hierboven kunnen dan worden teruggebracht tot 2,5 %.
Indien een papierkwaliteit wordt geleverd in hoeveelheden tot 3 ton, worden bovengenoemde toleranties met 1 procentpunt verhoogd, bijv. 2,5 gram wordt 3,5 gram en 6 % wordt 7 %.

II.2. Voor gestreken druk- en schrijfpapier, en voor gestreken pak- en verpakkingspapier nemen de toleranties die hierboven staan genoemd toe met 2 procentpunt.

II.3. Voor drukpapier en speciaal papier zoals tekenpapier, en ander dun papier, gestreken of ongestreken, wordt, in gevallen waar geen speciale afspraak over is gemaakt, een extra tolerantie toegestaan van 1 procentpunt voor de ongestreken soorten die onder II.1. staan genoemd, en voor de gestreken soorten die onder II.2. staan genoemd.

II.4. Voor karton
  1.Multiplexkarton en vouwdozenkarton:  
      van 180 tot 249 g/m2    ± 6 %  
      van 250 tot 499 g/m2    ± 5 %  
      vanaf 500 g/m2    ± 8 %  
  2.Speciaal karton    ± 8 %  
  3.Cilinderkarton en ander    ± 8 %  

II.5. Voor crêpepapier ± 10 %

II.6. Indien er speciale specificaties bestaan voor gestreken multiplexkarton, vouwdozenkarton, cilinderkarton en crêpepapier, wordt, in gevallen waar koper en producent geen speciale afspraak over hebben gemaakt, een extra tolerantie toegestaan van 1 procentpunt voor de soorten die onder II.4. en II.5. staan genoemd.
Indien er een maximaal of minimaal gewicht is bepaald in de opdrachtbevestiging, worden de toleranties in de paragrafen II.1. en II.5. verdubbeld.

Art. 18: TOLERANTIES VOOR DE DIKTE
Indien koper een bepaalde dikte wenst voor een bepaald doel, dient koper met de fabrikant een geschikte tolerantie overeen te komen ter vervanging van de tolerantie in gramgewicht.

Art. 19: TOLERANTIES VOOR AFMETINGEN VAN PAPIER EN KARTON OP ROLLEN
I. Breedte
Voor rollen niet breder dan 1,60 m bedraagt de tolerantie voor de rolbreedte ± 0,5% met een maximum van ± 3 mm en een minimum van ± 2 mm.
Indien koper een maximum- of minimum rolbreedte bepaalt, wordt bovenstaande tolerantie verdubbeld. Voor rollen breder dan 1,60 m worden de toegestane toleranties in een speciale overeekomst vastgelegd.

II. Diameter
In gevallen waarin de diameter van de rol gespecificeerd is in de opdrachtbevestiging en waarin verkoper met deze eis is akkoord gegaan, is de tolerantie voor verschillen in diameter als volgt:

- voor papier
 • zonder nadere bepaling ten aanzien van min. of max. diameter: - 4 cm en + 2 cm
 • met bepaling ten aanzien van minimum diameter: + 4 cm
 • met bepaling ten aanzien van maximum diameter: - 8 cm
 • voor opdikkend papier kunnen speciale afspraken worden gemaakt
- voor karton
 • zonder nadere bepaling ten aanzien van min. of max. diameter: ± 6 cm
 • met bepaling ten aanzien van minimum diameter: + 12 cm
 • met bepaling ten aanzien van maximum diameter: - 12 cm
Rollen aan het einde van de moederrol van de laatste levering dienen altijd door koper te worden afgenomen, op voorwaarde dat de diameter hiervan groter is dan de helft van de bestelde diameter.

Art. 20: TOLERANTIES VOOR AFMETINGEN EN HAAKSHEID VAN PAPIER IN FORMAATVORM

I. Papier en karton (anders dan in paragraaf II) in formaten

I.1. Tolerantie voor afmetingen
De volgende maximale afwijkingen zijn toegestaan voor beide afmetingen van de vellen:
- precisie-snede: ± 0,2% of + 0,4% (*), echter met een minimum van ± 2 mm of + 4 mm (*)
- machine-snede: ± 0,4% of + 0,8% (*), echter met een minimum van ± 3 mm of + 6 mm (*)
(*) Indien geen kleinere tolerantie is overeengekomen en deze eis op het bestelformulier staat vermeld.

I.2. Toleranties voor haaksheid
Voor precisie-snedepapier bedraagt de tolerantie voor de haaksheid 0,3% met een minimum van 2 mm berekend op grond van de feitelijke afmetingen van de zijden.
Voor machine-snedepapier bedraagt de tolerantie voor de haaksheid 0,6% met een minimum van 4 mm berekend op grond van de werkelijke afmetingen van de zijden.

N.B.: De toleranties genoemd onder I.1. en I.2. gelden alleen voor vellen waarvan de korte zijde gelijk is aan of langer is dan 40 cm.
Indien de bestelde papiersoort en de technische uitvoering dit toelaten, kunnen voor bepaalde bestellingen kleinere toleranties worden overeengekomen tussen koper en verkoper.

II. Cilinderkarton - karton voor speciale doeleinden en strokarton

II.1. Toleranties en afmetingen
De volgende maximum afwijkingen voor beide afmetingen van de vellen zijn mogelijk:
- precisie-snede: ± 0,3% of + 0,6%(*), echter met een minimum van ± 2 mm of + 4 mm (*)
- machine-snede: ± 0,5% echter met een minimum van 5 mm 
(*) Indien geen kleinere tolerantie is overeengekomen en deze eis op het bestelformulier staat vermeld.

II.2. Toleranties voor haaksheid
De tolerantie voor de haaksheid bedraagt ± 2% met een minimum van ± 5 mm berekend op grond van de feitelijke afmetingen van de zijden.

N.B.: De toleranties genoemd onder II.1. en II.2. gelden alleen voor vellen waarvan de korte zijde gelijk is aan of langer is dan 40 cm.

Art. 21: ANDERE KENMERKEN
Voor alle technische kenmerken waarvan de toleranties hierboven niet staan genoemd, vormen minieme verschillen ongegronde reden tot reclame van de zijde van koper, indien de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel dat gespecificeerd staat in de opdrachtbevestiging. Het gegolfd liggen van papier en karton wordt niet als een verborgen gebrek beschouwd. Koper van speciale producties dient papier of karton te aanvaarden dat niet geheel en al voldoet aan de specificatiedetails, maar voldoet aan de eisen ten aanzien van het eindgebruik tot een maximum hoeveelheid van 10% van de oorspronkelijke opdracht.

Art. 22: NORMALE VERDELING VAN DE GEMETEN WAARDEN
Alle toleranties die vermeld staan in deze verkoopvoorwaarden, worden als gerespecteerd verondersteld indien 95 % van de gemeten waarden binnen de vereiste tolerantiegrenzen vallen. Daarnaast mogen zich gemeten eenheidswaarden voordoen tot een maximum afwijking van 1,5 maal de waarde van de tolerantie, op voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan 4,5 % van de gemeten hoeveelheid.
Sommige testresultaten mogen hoger uitvallen dan de grens van 1,5 maal de normale tolerantie, op voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan 0,5 % van het totale aantal uitgevoerde testen.

Voorbeeld: Artikel 20 voorziet ten aanzien van netto-formaten in een tolerantie van ± 0,2 % voor een lengte van bijvoorbeeld 1 m. Dit betekent een afwijking van ± 2 mm. De toleranties worden als gerespecteerd beschouwd indien:
 • ten minste 95 % van de gemeten waarden binnen 1 m ± 2 mm vallen;
 • maximaal 4,5 % van de gemeten waarden boven 1 m ± 2 mm uitkomen, maar binnen de grenzen van 1 m ± 3 mm vallen (1,5 maal de tolerantie).
 • maximaal 0,5 % van de gemeten waarden groter zijn dan 1 m ± 3 mm.

Art. 23: TESTMETHODES
Voor wat betreft de testomstandigheden wordt verwezen naar de meest recente ISO-normen wanneer deze in ieder opzicht overeenkomen met de nationale normen van het land van de producent. Indien er verschillen zijn, kunnen het beste de nationale normen van het land van herkomst worden gerespecteerd.
Indien normen ontbreken, vormen controlespecificaties, geldend in alle gevallen, het onderwerp van een voorafgaande overeenkomst.

Deze ISO-normen zijn in de huidige situatie als volgt:

I. Steekproeven voor testen: ISO 186 - 1985 Paper and board - Sampling to determine average quality.

II. Steekproefvoorwaarden: ISO 187 - 1977 Paper and board - Conditioning of samples. De bijzondere klimatologische omstandigheden die tijdens het testen van toepassing zijn en overeenkomen met de norm vormen het onderwerp van een voorafgaande overeenkomst.

III. Vaststelling van telnauwkeurigheid
1. De methodes voor de toe te passen wijze van tellen vormen het onderwerp van een voorafgaande overeenkomst.
2. Vanuit kwantitatief oogpunt dienen de genomen steekproeven minimaal te voldoen aan ISO-norm 186/1985.

IV. Vaststelling van het gramgewicht: ISO 536 - 1976 Paper and board - Determination of grammage.

V. Meten van de dikte: ISO 534 - 1988 Paper and board - Determination of thickness and apparent bulk density or apparent sheet density.

VI. Afmetingen en haaksheid:
Onderstaande specificaties beschrijven één testmethode. Eventueel kunnen andere methodes worden gebruikt.

VI. 1. Testuitrusting
Meettafel: een stevige constructie met een metalen, kunststof of glazen blad.
Hoeken: metalen arm met schaalverdeling van 0,5 mm, stevig bevestigd met behulp van schroeven op het meettafelblad en gecontroleerd met een standaardarm.
Een hulplineaal met schaalverdeling van 0,5 mm.

VI. 2. Testmethode
Controle velformaat: plaats een klein deel van de te controleren zijde op de horizontale arm en leg het nauwkeurig recht ten opzichte van de verticale arm.
Lees de maat af op de horizontale arm.
Neem de maten van de vier zijden in verband met mogelijke afwijkingen van de hoek.
Controle van de hoek: plaats de eerste zijde (lengterichting) tegen de horizontale armhaak. 
Leg de zijde nauwkeurig recht ten opzichte van de verticale arm.
Meet de afwijking van een hoek groter dan 90° op de horizontale arm en kleiner dan 90° langs de verticale arm met behulp van de hulplineaal.
Om de overige drie hoeken te controleren, moet het vel met de wijzers van de klok meegedraaid worden over de haak (draai het vel niet om, omdat de referentielijn anders kan zijn).

Resultaten
Formaatafwijkingen: geef de meest ongunstige waarden aan voor zowel de lange als de korte zijde.
Afwijking van de haaksheid: geef alle vier de variaties aan. Ga bij correcties uit van de meest ongunstige waarden.

Art. 24: TOLERANTIES BIJ ENVELOPPEN
Afwijkingen in het formaat bij enveloppen: de afwijkingen in het formaat van de envelop, de plaats en het formaat van het venster bedragen maximaal 2 mm.

Afwijkingen in het papier: de gebruikelijke specificatie-afwijkingen voor het grafisch papier zijn eveneens van toepassing bij het papier dat voor het aanmaken van enveloppen wordt gebruikt.

Art. 25: GARANTIE VOOR ZICHTBARE GEBREKEN WORDT UITGESLOTEN
Garantie voor verborgen verbreken vervalt indien de klant binnen de acht dagen na de levering niet omstandig heeft geprotesteerd. In dit geval is de garantie beperkt tot het leveren van gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering, e.d. door de klant worden gedragen met uitdrukkelijk uitsluiting van alle (on)rechtstreekse schade, van welke aard ook. 

Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor gevolgschade, noch voor productverlies, winstderving of inkomstenverlies. 

De aansprakelijkheid van de verkoper kan nooit worden ingeroepen van zodra de geleverde goederen vermengd zijn met andere stoffen of verwerkt zijn. 

Het gebruik en de verderverkoop van onze goederen gebeurt niet op onze verantwoordelijkheid. Igepa past dezelfde garantie toe als de fabrikant en dit tegen dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde periode.

ART 26: PRIJSAANDUIDING
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte/verkoopovereenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Igepa is steeds ten laste van de klant. Igepa beboudt zicht uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoopovereenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. 

De klant erkent en aanvaardt dat artikel XII. §1 Wetboek Economisch Recht niet van toepassing is op zijn contractuele relatie met Igepa. Zodoende doet de klant afstand van de informatieverplichtingen daarin opgenomen en stelt Igepa hiervan vrij. 

1 Overmacht is de plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, die volledig onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept en buiten elke fout van deze om, de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt.

2 Referentie-intrestvoet: de intrestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringsactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende half jaar in het geval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een vaste-rentetender. Ingeval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een variabele-rentetender is de referentie-intrestvoet de uit deze tender voortvloeiende marginale interestvoet, zowel bij toewijzingen op basis van een enkelvoudige rentevoet, als bij toewijzing op basis van een meervoud rentevoet.

GDPR

Klik hier


Laden
Laden